Select Page

NPZ 2020

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega (9. razred) triletja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

MIZŠ je 2.  9. 2019 objavilo sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. Za naše učence bo tretji predmet ŠPORT.

Datumi preverjanja:

  1. razred:

slovenščina: torek, 5. 5. 2020

matematika: četrtek, 7. 5. 2020

tuji jezik – angleščina: ponedeljek, 11. 5. 2020

 

  1. razred:

slovenščina: torek, 5. 5. 2020

matematika: četrtek, 7. 5. 2020

šport: ponedeljek, 11. 5. 2020

V ponedeljek se bodo spet odprla šolska vrata!

Dragi učenci, spoštovani starši!

Počitnice se zaključujejo. Obveščamo vas, da bomo 2. septembra 2019 pričeli s poukom od 2. do 9. razreda ob 8.00 uri, končali pa bomo ob 12.25 (po peti šolski uri).

Vsi učenci počakate začetek pouka na dvorišču pred glavnimi šolskimi vrati ob svojem razredniku.

Učenci 2. do 5. razreda prinesite s seboj vse šolske potrebščine, od 6. do 9. razreda pa le tiste, ki jih boste potrebovali glede na URNIK.

Učenci boste imeli prvi dve uri razredni uri, ostale tri ure pa po urniku. Učenci 6. razreda boste imeli razredne ure prve tri ure pouka.

Malica in kosilo bosta organizirana za tiste učence, ki ste oddali prijavnico na šolsko prehrano. Tisti, ki ste se prijavili na kosilo, ga pravočasno odjavite, če prvi dan ne boste kosili.

Jutranjega varstva prvi šolski dan ne bo, podaljšano bivanje pa bo urejeno do 16.30 ure.

Prihod avtobusov bo potekal po ustaljenem voznem redu, prav tako prevoz s kombijem za učence prilagojenega programa. Odvozi učencev z avtobusi bodo v vse smeri ob 12.30, za učence OPP NIS pa ob 13. uri.

Sprejem prvošolcev bo v Lokavcu ob 9.00, na matični šoli pa ob 10. uri.

Želimo vam lep preostanek počitnic!

Zaposleni OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Novo šolsko leto je pred vrati

Dragi učenci in učenke!

Poletje se počasi poslavlja in začetek novega šolskega leta se hitro bliža. Nekatere že zanima, s katerimi sošolci boste v novem šolskem letu sedli v šolske klopi in kdo bo vaš razrednik oz. razredničarka.

Razredniki v šolskem letu 2019/20 bodo:

1. A Tina Šušmelj, 2. učitelj v 1. razredu Keti Bratina
1. B Maja Bitežnik, 2. učitelj v 1. razredu Janet Čufer
1. C Tatjana Leskovec Sever, 2. učitelj v 1. razredu Vanesa Pev Stibilj

2. A Anja Slejko
2. B Mateja Vuga
2. C Tina Vižintin

3. A Tina Marc
3. B Saša Kravos
3. C Kristina Angelov Troha, sorazredničarka Barbara Trošt

4. A Lilijana Rijavec
4. B Katja Rijavec
4. C Anita Gaberšček

5. A Marta Benko
5. B Marjetica Stopar
5. C Mara Obed

6. A Sandra Peršin Nemec
6. B Maja Štefin
6. C Katja Furlan

7. A Katja Leban
7. B Sašo Žigon, sorazredničarka Darja Vidmar
7. C Tanja Čermelj

8. A Petra Kodre
8. B Peter Čermelj

9. A Jasmina Putnik
9. B Kristjan Mavri
9. C Nataša Čuk

1. L Karolina Kobal, 2. učitelj v 1. razredu Neja Harej
2. L Petra Terbižan Slejko
3. L Karolina Kobal
4. L Zmaga Kos
5. L Zmaga Kos

2. OPP NIS Darja Benčina
3. OPP NIS Darja Benčina
4. OPP NIS Lara Bizjak, Daša Černigoj
5. OPP NIS Lara Bizjak, Daša Černigoj
6. OPP NIS Lara Bizjak, Daša Černigoj
7. OPP NIS Klara Slokar, Matija Skapin
8. OPP NIS Klara Slokar, Matija Skapin
9. OPP NIS Damjana Urh
10. OPP NIS Damjana Urh

Letos smo na novo oblikovali le oddelke prvega in šestega razreda. Obvestilo o tem, v katerem oddelku 1. razreda je vaš otrok, boste dobili po pošti. Starši učencev 6. razreda ste obvestilo prejeli po e-pošti.

Pri oblikovanju oddelkov smo poleg strokovnih kriterijev upoštevali tudi sosedske in prijateljske vezi učencev. Spoštovani starši, če menite, da smo kako pomembno dejstvo spregledali in se ne strinjate z razporeditvijo vašega otroka, vas prosimo, da oddate morebitne pripombe v pisni obliki in z utemeljeno obrazložitvijo. Obravnavali bomo vse pripombe, ki bodo prispele v tajništvo šole do srede, 28. avgusta 2019, do 15. ure.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in vam želim lep preostanek počitnic!

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Razpis za delovno mesto ravnatelja (m/ž)

Svet šole Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina,
Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA (M/Ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17-ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Predvideni začetek dela je 28. 1. 2020.
Pisno prijavo z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazilo o ustrezni izobrazbi,
  • dokazilo o nazivu – 5 let naziv mentor ali naziv svetovalec ali svetnik,
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
  • potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca,
  • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica,
  • program vodenja šole za mandatno obdobje in
  • kratek življenjepis po modelu CV Europass

 
pošljite v zaprti ovojnici do 5. 9. 2019 na naslov:

 
SVET ŠOLE

OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

CESTA 5. MAJA 15

5270 AJDOVŠČINA,

s pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA – NE ODPIRAJ!«

 

Svet šole nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Vloge bodo zavržene in se iz nadaljnjega postopka izločijo. Prav tako se zavržejo prepozno vložene kandidature.

Svet šole vlog v e-obliki ne bo upošteval.

 
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

 

WSC ekipa se zahvaljuje

Zgodbe, ki smo jih stkali na svetovnem prvenstvu World Scholar’s Cup v Nur-Sultanu, bodo za vedno imele prav posebno mesto v naših srcih. Številna sijajna doživetja, kot so polnočno učenje s prijatelji, večerni sprehodi po razsvetljenem mestu in veselje ob osvojenih odličjih, pa ne bi bila mogoča brez vaše velikodušne podpore in prispevkov.

Hvala vam: IRMA d.o.o. Ljubljana, Primoasfalt Polaganje asfalta, Odvetniška hiša  Pirnat – Kovačič – Škofič, Taxa, VRC Spring, Tapro trgovina Ljubljana, Geoplin, Goriške opekarne, Elektro Primorska, E3, Kurivo Gorica, Mlinotest, BIA Separations, Mahle, Ukmar trans in posredništvo Peter Ukmar, Leone, Avto Batič, Ma-ko, Zavarovalnica Sava, Turistična agencija Sonček, Optika Aleksandra, Tage trgovina in storitve, Picerija Fontana, Čajnica in čokoladnica Erilo, Tekstina tekstilna industrija, GT Podgornik, Spar Slovenija, Intersport, SGG Tolmin, Slo-Car, BTF, Bartog, Ekolat, Tehimpex, Transport Curk, Fob, Intesa Sanpaolo Bank, Optika Kukovič, Občina Ajdovščina, Archa inženiring, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Fotofantasy, Gremar Marijan Gregorič, Imsa, Bar pri Marjanci, Slaščičarna Ajdovščina, Codognotto, Fructal, MegaTehnika, Kompas Ajdovščina, Sadje zelenjava Šabani, Instalacije, Trgo ABC, Altrade, Debria, Kovinska delavnica Del Fabro Erik Kristančič, QUBO Gorica, Addiko Bank Slovenija, Epro, AMC Slovenija, Hit d.d., Pekarna Brumat, saop, Salonit Anhovo, ENOOP, VG5 gradnja inženiring in svetovanje, Nomago, Fotokopirnica in fotolaboratorij Julija Kobal, Freyssinet Adria, Format, TRAIG transportno podjetje, Sensum, Gonzaga-pro, Pantal, P&P, Marmor granit Mužina, GOAP, Henkel Slovenija, SKB Nova Gorica, Kristal, Muri tisk, PS Logatec, Studio Moderna, Obrna zadruga voznik, Arctur, Petrič d.o.o, Instalacije Furlan, Spintec, Finholding, Pami, Moleum oljarstvo in zeliščarstvo, Škrlj d.o.o., Pekarna Krkoč, Obnova kopalnic Drago Gul, Casalgrande Padana, Kerakoll Italia, Vivaklinik Karmen Vunjak, Suzana KrašnaEkipa WSC OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Počitnice so tu!

S tem, ko se je vrnila iz Kazahstana naša WSC ekipa, so se res začele počitnice za vse naše učence.

Vsem želim lepe počitnice in da bi marsikaj zanimivega doživeli, za kar med šolskim letom ni bilo časa ali priložnosti. Predvsem pa vam želim, da bi se spočili od šolskih obveznosti in nabrali moči za novo šolsko leto.

Vidimo se spet 2. septembra 2019!

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

 

Naša WSC ekipa se je iz Kazahstana vrnila s številnimi odličji

Devet učencev in učenk naše šole se je med 9. in 12. julijem 2019 mudilo na svetovnem prvenstvu v znanju World Scholar’s Cup v Kazahstanski prestolnici Nur-Sultan. Tja so se uvrstili po uspešnem nastopu na področnem mednarodnem tekmovanju v Ljubljani, ki je potekalo februarja letos. Čeprav se nam zdi, da je teden v Kazahstanu minil (pre)hitro, pa je bila pot do tam dolga, tako v dobesednem kot v prenesenem pomenu.

Ta pot se je pričela nemudoma po uvrstitvi na svetovno prvenstvo. Mentorja in starši smo staknili glave in izdelali načrt za zbiranje sredstev. Na Ajdovščini v maju smo pekli palačinke, ob predstavitvi mednarodnih projektov na OŠ Danila Lokarja pa organizirali srečelov. S finančno in materialno podpori podjetij, Občine Ajdovščina ter številnih posameznikov nam je naposled uspelo.

Učenci in učenke so se na pot pripravljali drugače. Od februarja do julija so raziskovali snov šestih področij tekmovanja: zgodovine, naravoslovja, književnosti, likovne in glasbene umetnosti, družboslovja ter posebnega področja. Krovna tema letošnjega prvenstva je bila »svet na obrobju«, znotraj katere so se tekmovalci spoznavali z zamolčanimi zgodbami robnih posameznikov in skupnosti, umetniškimi deli, ki so jih upodabljala, tehnologijami omogočanja, nerazrešenimi skrivnostmi in še z marsikaterim zanimivim dejstvom ali vprašanjem.

Usvojeno znanje so imeli moč pokazati ob boku nekaj več kot 200 tekmovalcev iz Nizozemske, Ukrajine, Turčije, Pakistana, Kazahstana, Azerbajdžana, Združenih arabskih emiratov, Kenije itn. Iz Slovenije sta se tekmovanja udeležili še skupina dijakinj Gimnazije Nova Gorica in skupina dijakov Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana.

Tekmovanje obsega štiri preizkuse znanja. Pri sodelovalnem kreativnem pisanju tekmovalci v trojkah glede na svoja močna področja od ponujenih šestih izberejo tri naslove, nato skupaj načrtujejo besedila in jih samostojno napišejo. Temu sledi kratek posvet znotraj trojke, ko tekmovalci drug drugemu predlagajo popravke in izboljšave.

Pri skupinskem kvizu tekmovalci v trojkah s pomočjo klikerja odgovarjajo na širok nabor vprašanj, pri čemer imajo za posamezen odgovor na voljo le nekaj sekund. Tretji preizkus je test, pri katerem imajo tekmovalci uro časa, da odgovorijo na kar 120 vprašanj.

Najprestižnejša pa je nedvomno skupinska debata, pri kateri se trojke med seboj merijo v argumentaciji, kritičnem razmišljanju in retoriki. Po koncu vsake debate si nasprotni trojki podata povratno informacijo o tem, kaj je bilo pri njihovem nastopu dobro in kaj velja še izboljšati.

Vprašanja, naslovi in debatne trditve so pogosto izrazito medpredmetni, zahtevajo kritično razmišljanje in zagovarjanje lastnega stališča.

Akademsko odličnost so naši učenci in učenke dokazali pri vseh preizkusih znanja. Skupno so osvojili 27 srebrnih in 5 zlatih medalj. Posebej pa gre izpostaviti naslednja odlična dosežka:
Tija Lah, učenka 8. razreda, je v kategoriji seniorjev (tj. tekmovalci, stari od 14 do 18 let) pri sodelovalnem kreativnem pisanju zasedla 7. mesto.

Neja Polanc, učenka 9. razreda, pa je v kategoriji seniorjev pri skupinski debati zasedla skupno 2. mesto in poleg zlate medalje prejela tudi pokal.

Z zgornjima in z obilico drugih dosežkov, tako ekipnih kot posamičnih, si je ekipa deklic v sestavi Neja Polanc, Tija Lah in Iris Zorzut zagotovila mesto na tako imenovanem »turnirju prvakov«. V novembru se namreč najboljše ekipe tekmovanja srečajo v ameriškem mestu New Haven, na tamkajšnji Univerzi Yale, da bi se še zadnjič v sezoni pomerile med seboj. Ekipi deklic se pridružuje še mešana ekipa v sestavi Aldijan Smlatić, Evelin Bajc in Tilen Stibilj.

Iz Nur-Sultana, modernega, čistega in prijaznega mesta v osrednji Aziji, se vračamo polni ne le dosežkov, marveč predvsem izkušenj, doživetij in spominov. Skovali smo nova prijateljstva, posvojili alpake, delili potico na kulturnem sejmu, plavali v bazenu s peščeno plažo v petem nadstropju največjega šotora na svetu …

Prisrčna hvala vsem, ki ste bili na tej poti z nami.
Ekipa 1: Neja Polanc, Tija Lah in Iris Zorzut
Ekipa 2: Aldijan Smlatić, Evelin Bajc in Tilen Stibilj
Ekipa 3: Val Kobal, Špela Arnolj in Aleksander Laketa
Mentorja: Nataša Čuk in Kristjan Mavri

 

 

Prepevali smo skladbe iz slovenskih filmov …

V soboto, 15. junija 2019, so v Muzeju slovenskih filmskih igralcev obeležili 17. Poletno muzejsko noč. V okviru tega dogodka so pripravili razstavo in ustvarjalno delavnico, zvečer pa koncert z naslovom Slovenski film skozi otroški glas, kjer sta nastopila tudi Otroški pevski zbor Višaji in Mladinski pevski zbor Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Na dvorišču pred muzejem so zazvenele skladbe iz znanih slovenskih filmskih klasik in še posebej starejše poslušalce popeljale v brezskrbne dni njihove mladosti.

Tudi učenci in učenke so povedali, da se bodo še spominjali prijetnega sobotnega večera, ki je bil zapolnjen s pesmijo in razigranostjo …

Všeč mi je bilo, ko smo peli in na koncu jedli pico. – Mila, Laura, Patrik, Maja

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo na avtobusu prepevali pesmi. – Mojca, Brigita in Klara

V soboto v Divači mi je bilo zelo lepo. – Soraya

V soboto smo se imeli lepo cel dan. Najbolj mi je bila všeč generalka. – Marjeta

V Divači mi je bilo všeč, ko smo vadili v sobi. – Anamarija

Bilo mi je lepo, ker smo se zelo zabavali in dobro peli. – Elizabeta

V soboto je bil zelo lep dogodek. Nastopili smo štirje zbori in na koncu so zborovodkinje dobile vrtnico. – Tajra

Zelo mi je bilo všeč, ko smo peli pesmi v Divači. – Urša

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se v soboto smejali in zabavali. – Gabrijela

Všeč mi je bilo, da sta se zbora združila in skupaj ubrano zapela. – Nastja

Nastop v Divači mi je bil všeč, saj smo se poleg vaj tudi zabavali. Zdi se mi , da smo dobro zapeli in opravili lep nastop. – Ksenija

Stran 20 od 171« Prva...10...1819202122...304050...Zadnja »