Skoči na glavno vsebino
Select Page

V ponedeljek, 20. 5. 2024, je naši šoli Zavod RS za šolstvo podelil priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z njihovim zavodom. Priznanje Blaža Kumerdeja je najpomembnejše priznanje v državi za dosežke na področju vzgoje in izobraževanja. Upravičeno smo vsi ponosni na dosežek naše šole, saj smo vsi na nek način k njemu prispevali.

In kdo je bil Blaž Kumerdej, po katerem se imenuje priznanje?

Blaž Kumerdej (1738 – 1805) je imel izjemno pomembno vlogo za razvoj šol in šolskega sistema na Slovenskem, saj si je prizadeval za dvig splošne izobrazbe na Slovenskem in s tem tudi izpričal svojo visoko narodno zavest. Poleg tega je bil prvi, ki se je v našem, slovenskem prostoru zavedal pomena izobraževanja učiteljev in to izobraževanje tudi izvajal v praksi pač v skladu s potrebami in usmeritvami pedagoške stroke tistega časa.( npr.: učenci naj znanja ne le reproducirajo, pač pa ga naj tudi razumejo!). Več o Blažu Kumerdeju na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Predstavniki učiteljev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Mariza Skvarč (predstojnica ZRSŠ OE Nova Gorica) in ravnateljica Irena Kodele Krašna (fotografija iz arhiva ZRSŠ)

V nadaljevanju objavljamo utemeljitev priznanja.

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno – izobraževalno prakso v partnerskem  sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo prejme

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA.

 

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina že vrsto let uspešno sodeluje z območno enoto Zavoda RS za šolstvo Nova Gorica pri razvijanju in implementiranju inovativnih pristopov v vzgojno -izobraževalni proces, pri preizkušanju novih rešitev in mreženju izkušenj z ostalimi šolami v okviru območne enote in širše.

V obdobju 2018 – 2022 je šola sodelovala v razvojnih projektih Zavoda RS za šolstvo kot razvojna šola v projektu NA-MA POTI – Naravoslovna in matematična pismenost in kot implementacijska šola v projektu POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Ravnateljica in člani timov so se vključevali tudi v delo krovnih organov projektov ter lastne izkušnje in praktične primere predstavljali na izobraževanjih in mreženjih med šolami v projektu.

S sodelovanjem v projektu POGUM so na šoli vpeljevali razvijanje kompetence podjetnosti pri učencih po celotni vertikali in svoje izkušnje mrežili na regijskih srečanjih z ostalimi šolami iz OE Nova Gorica. Prav tako so redno sodelovali na kolegialnih hospitacijah, ki so jih izvajale razvojne šole v projektu POGUM.

Osnovna šola Danila Lokarja si že vrsto let prizadeva za vpeljevanje formativnega spremljanja v pouk. Sodelovala je v razvojnih nalogah in projektih Uvajanje formativnega spremljanja v podporo učenju vsakega učenca in Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Vpeljevanje formativnega spremljanja v šoli nadaljujejo in nadgrajujejo tudi v razvojni nalogi Vključujoča šola – vključujoči fizični prostor. V razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje je šola vidno izstopala med ostalimi vključenimi šolami z OE Nova Gorica, za katere je pripravila kolegialne hospitacije.

Vključeni so bili tudi v mednarodni projekt Z razvijanjem vKLJUČujoče poučevalne prakse do učinkovitega učnega okolja.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina je bila pilotna šola v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica Irena Kodele Krašna je osnovnošolskim ravnateljem iz OE Nova Gorica in ravnateljem slovenskih šol v Italiji predstavila izkušnje in pot, ki jo je šola prehodila v prizadevanjih za vzpostavitev kakovostnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Z vključitvijo v poskus Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi si šola prizadeva za vzpostavitev učnega okolja, ki potencialno nadarjenim in nadarjenim učencem omogoča optimalen osebni razvoj in napredek ter razvija in preizkuša didaktične pristope pri delu z njimi. Učence dejavno vključujejo v oblikovanje individualiziranih programov za razvijanje veščin in poglobljenih procesnih znanj.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina sodeluje tudi v nalogi Mreženje šol za kakovost in sodeluje z analitičnim središčem na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Ravnateljica Irena Kodele Krašna s svojo razvojno naravnanostjo in kakovostnim pedagoškim vodenjem uspešno motivira strokovne delavce za vpeljevanje sprememb in ustvarjanje učeče se skupnosti na šoli. Redno spremlja, usmerja in podpira projektne time, se vključuje v ključne aktivnosti timov ter spodbuja širjenje pristopov, ki jih razvijajo, na celoten kolektiv. 

Člani kolektiva Osnovne šole Danila Lokarja z ravnateljico Ireno Kodele Krašna so dragoceni sodelavci Zavoda RS za šolstvo v razvojnih nalogah in projektih. Za svoje delo, ustvarjalnost in prispevek k razvoju pedagoške stroke v ožji in širši strokovni javnosti prejmejo priznanje Blaža Kumerdeja.

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost