Skoči na glavno vsebino
Select Page

Dodatne oblike dela z učenci

DIFERENCIACIJA POUKA
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija). V 5., 6. in 7. razredu bomo pri slovenščini, matematiki in angleščini pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizirali kot nivojski pouk (fleksibilna diferenciacija) s hkratnim poučevanjem dveh učiteljev oz. z razporeditvijo učencev v učne skupine. V 8. in 9. razredu bomo pri slovenščini, matematiki in angleščini pouk organizirali z razporeditvijo učencev v učne skupine.

Pri urah dodatnega pouka iz slovenskega jezika, angleškega jezika, matematike, fizike, kemije, biologije, zgodovine, glasbene umetnosti, športa ter likovne umetnosti učenci poglabljajo svoje znanje in se pripravljajo za šolska, regijska ter državna tekmovanja.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki učne snovi pri pouku ne usvojijo in je ne razumejo, ki so bili dalj časa odsotni ali pa želijo dodatno razlago. Predlog za obiskovanje dopolnilnega pouka oblikujejo učitelji, ki učenca učijo.

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem z učnimi težavami za premagovanje učnih težav ter nadarjenim učencem za razvijanje njihovih talentov.

NADARJENI UČENCI
Delo z nadarjenimi učenci je področje, ki ga na šoli že nekaj let načrtujemo in izvajamo, ter mu posvečamo določen del pozornosti. Menimo namreč, da so tudi nadarjeni učenci potrebni večje pozornosti, saj si ne smemo dovoliti, da bi se njihov potencial izgubljal v vsakdanjem povprečju.

Nadarjenost zajema otrokove potenciale, zmogljivosti, ki mu omogočajo velike dosežke na najrazličnejših področjih.
Kako poteka odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v 9-letni osnovni šoli?
1. stopnja: evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni je konec 3. razreda ter tudi kasneje, če so bili učenci prej morda spregledani.
Poteka na osnovi različnih kriterijev: učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.
2. stopnja: seznanitev in mnenje staršev. Šolska svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok predlagan in kasneje spoznan za nadarjenega.
3. stopnja: identifikacija nadarjenih učencev. Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. Vključuje naslednja merila: ocena učitelja, test sposobnosti, test ustvarjalnosti, ki ga izvede in ovrednoti psiholog.
Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.

V tem šolskem letu bomo nadaljevali z naslednjimi aktivnostmi:

SEPTEMBER, OKTOBER:

 • individualni ali skupinski pogovori z nadarjenimi učenci o njihovem delu v okviru nadarjenih      v tem šolskem letu
 • seznanitev  učencev in staršev evidentiranih učencev za nadarjene o predlogu, pogojih identifikacije, pravicah in dolžnostih nadarjenih učencev.
 • pridobitev soglasja staršev za testiranje njihovih otrok
 • testiranje učencev, predlaganih za nadarjene
 • priprava in ponudba individualnih  programov za delo z nadarjenimi (učenci,  učitelji, zunanji sodelavci),

DECEMBER:

 • izpolnjevanje ocenjevalne lestvice za nadarjene učence (vsi učitelji, ki učijo evidentirane učence),

JANUAR:

 • vrednotenje rezultatov, doseženih na ocenjevalnih lestvicah za nadarjene,
 • obveščanje staršev in individualni pogovori s starši učencev,
 • individualni pogovori z identificiranimi učenci za nadarjene,
 • sestanek učiteljskega zbora in seznanitev učiteljev z učenci, ki so bili potrjeni za nadarjene (razrednik, psihologinja),

FEBRUAR – JUNIJ:

 • izvajanje in  spremljanje izvajanja IP (razrednik, učitelj, oz. zunanji sodelavec, psihologinja – polletno in letno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev),
 • analiza uresničevanja ciljev IP (učitelj, oz. zunanji sodelavec, psihologinja),

JUNIJ:

 • evidentiranje učencev, za katere bi se uvedel postopek za identifikacijo nadarjenosti.

CELO ŠOLSKO LETO: opazovanje učencev, oblikovanje mnenja učiteljev in svetovalne službe.

Učitelji nadarjene učence skozi celo šolsko leto spremljajo pri urah pouka in jim ponujajo težje izzive znotraj ur pouka in drugih dejavnostih šole. Z različnimi aktivnostmi bomo poskušali nadarjene učence ozavestiti, da so nujne šolske obveznosti, kot so učenje in pisanje domačih nalog, premalo za razvoj njihovega potenciala. Učence, ki so pripravljeni poglobljeno delati na določeni temi, ki jih tema zanima in zanjo pokažejo interes ob pobudi učitelja oziroma samoinicativno, uvajamo tudi v raziskovalno delo (izdelava raziskovalne naloge in sodelovanje na festivalu LABIRINT ali drugih regijskih in državnih tekmovanjih), vključili jih bomo v posamezne projekte na gledališkem področju, literarnem področju …

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Učenci s posebnimi potrebami, ki jih Ministrstvo na predlog staršev v postopku usmerjanja usmeri, prejemajo dodatno strokovno pomoč. V odločbi o usmeritvi je za vsakega učenca posebej opredeljeno, kdo naj mu nudi strokovno pomoč: specialni pedagog, socialni pedagog, logoped ali učitelj. Vsak učenec pridobi z usmeritvijo tudi pravico do svetovalne storitve. S svetovalno storitvijo se zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami, zato je namenjena družinam otroka s posebnimi potrebami, strokovnim delavcem, ki vzgajajo in poučujejo otroka s posebnimi potrebami ter drugim otrokom, učencem iz skupine oz. oddelka, v katerega je otrok s posebnimi potrebami vključen.

Dodatna pomoč je nudena učencem priseljencem iz drugih držav, ki letos prvo oz. drugo leto obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji. Pomoč vključuje poučevanje slovenščine kot drugi oz. tuji jezik in je usmerjena v osvajanje besedišča, kulture in navad v Sloveniji.

UČENJE NA DOMU
Zgodi se, da otrok zboli in mora biti v domači negi več časa. Naša šola že več let uspešno dela s takimi učenci. Dom za nekaj časa spremenimo v učilnico. Delo je uspešno, saj je individualno. Učenci dobro napredujejo, sodelovanje z družino je vedno odlično.

(Skupno 1.173 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost