Šolska prehrana

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti ter pozitivne samopodobe. Ker želimo, da se naši učenci dobro počutijo v šoli ter da so učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in da se naučijo zdravih prehranjevalnih navad. Pri tem upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

Malico za učence pripravljamo v naši kuhinji. Dežurni učenci jo prinesejo v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo.

Kosilo pripravljajo na Srednji šoli Veno Pilon. Učenci od 7. do 9. razreda kosijo v jedilnici Srednje šole Veno Pilon, učenci od 1. do 6. razreda ter učenci oddelkov s prilagojenim programom pa v jedilnici na matični šoli. Kosilo prejemajo na svoji šoli tudi učenci podružnice Lokavec.

Pri kosilu so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje).

Učitelj ima pravico odstraniti iz jedilnice učenca, ki se kljub opozorilu ne obnaša v skladu s pravili o kulturnem prehranjevanju.

 

Cena malice in kosila v šolskem letu 2017/18

  • cena malice znaša 0,80 evra,
  • cena kosila od 1.- 3. razreda je 2,30€
    od 4. – 9. razreda je 2,70€

 

Subvencija za malico pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Za prejemnika subvencije je malica brezplačna.

Subvencija za kosilo pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na kosilo in imajo veljavno odločbo o otroškem dodatku, iz katere je razvidno, da povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. Za prejemnika subvencije je kosilo brezplačno.

V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,  nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.

Subvencija malice in kosila iz drugih virov

Šola lahko subvencionira malice in kosila iz šolskega sklada in iz drugih virov. V ta namen pridobiva sredstva na različne načine: z donacijami, s prispevki sponzorjev, na dobrodelnih prireditvah … Šola določi prejemnike subvencije na podlagi vloge in pridobljenih dokazil, ki jih prinesejo starši v šolo.

Postopek uveljavljanja subvencij

Šola bo pri obračunu prehrane upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med pristojnim ministrstvom in šolo. V kolikor imate odločbo o otroškem dodatku, ki se je iztekla ali pravice do otroškega dodatka še niste uveljavljali, vložite novo vlogo na pristojni Center za socialno delo.
Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oziroma do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila. Starši na šoli oddajo le prijavo na šolsko prehrano.

Odjava prehrane za določen čas

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo malico za določen čas oz. čas odsotnosti učenca v tajništvu šole, na telefon 05/ 3671104 ali na elektronski naslov: odjava.malic@gmail.com, do 8:00 ure, isti dan.

Starši kosila odjavite Srednji šoli Veno Pilon, na telefon 05/3664127 ali na elektronski naslov odjavaobroka@ss-venopilon.si, do 8:00 ure, isti dan.

Neodjavljene ali prepozno odjavljene obroke so starši dolžni v celoti plačati.

Malico oziroma kosilo je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije šolske prehrane. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljene obroke plačati v celoti.

————————————————–

ŠOLSKA PREHRANA – ANKETNI VPRAŠALNIK 2018

Analiza ankete je pokazala precej podobne rezultate kot anketa preteklega leta. Velik delež učencev si še vedno želi energijsko gostih živil, kot so hrenovka, kosmiči, čokoladni namaz, palačinke … Glede na prehranski okus otrok se je pri pripravi obrokov težko popolnoma izogniti tem energijsko gostim živilom, ki imajo največkrat visok delež maščob in sladkorja, lahko pa poskrbimo, da so ta živila na jedilniku samo občasno in v kombinaciji s sadjem ali zelenjavo. Nemogoče je upoštevati tudi želje prav vsakega posameznika, saj so le-te pogosto medsebojno izključujoče.  Na osnovi odgovorov ugotavljamo, da velik delež učencev tudi za zajtrk in malico doma prepogosto posega po sladkih jedeh in pijačah.

Kot šola smo se dolžni držati smernic zdravega prehranjevanja, zato si prizadevamo, da imamo jedilnike za šolsko prehrano oblikovane tako, da v čim večji možni meri ustrezajo standardom zdrave prehrane. Glede ustreznosti imamo tudi nadzor s strani pristojnih iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Glede na rezultate ankete in obvezujoče smernice zdravega prehranjevanja se bomo še naprej v jedilniku trudili dajati  prednost:

  • sadju, zelenjavi (v največji možni meri iz lokalne pridelave),
  • kakovostnim ogljikohidratnim živilom (npr. kruh iz črne, ržene, ovsene ali druge vrste polnovredne moke, pogosto tudi ekološke pridelave),
  • kakovostnim beljakovinskim živilom (npr. puranja prsa, kuhan pršut, torej mesnim izdelkom z vidno strukturo mesa; ekološkemu mleku in mlečnim izdelkom),
  • pijačam, kot so voda, nesladkan ali manj sladkan čaj in sok s 100 % sadnim deležem, ki je razredčen z vodo.

Trudimo se dajati prednost lokalnim ponudnikom, vendar smo kot javni zavod omejeni tudi z javnim razpisom, preko katerega smo dolžni v večjem deležu naročati živila.

Rezultati ankete o šolski prehrani:

Vodja šolske prehrane
Tanja Čermelj

(Skupno 1,359 obiskov, današnjih obiskov 1)